اقتصاد مقاومتی :تولید-اشتغال


اقتصاد مقاومتی :تولید-اشتغال

نامگذاری سال 1396 توسط مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی :تولید-اشتغال

برای دریافت آخرین اخبار لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .